Zilierii au o lege …

Zilierii din Romania, reglementati de guvernul Boc

Zilierii din Romania, reglementati de guvernul Boc

Pe data de 29 martie 2011, Camera Deputaţilor a aprobat legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. De subliniat expunerea de motive pentru această lege, care spune că deoarece criza a crescut numărul de şomeri, dar şi pentru că “există o categorie a populaţiei din mediul rural fără calificare profesională, fără educaţie şcolară, care a avut întotdeauna probleme în găsirea unui loc de muncă permanent şi în cel mai bun caz au fost angajaţi fără forme legale”. Iniţiatorii susţin că prin prezenta lege “se creează un cadru juridic adecvat pentru ca aceste categorii de persoane să aibă posibilitatea de a-şi asigura un venit de subzistenţă, evitându-se totodată evaziunea fiscală din acest domeniu” (care domeniu!?). În continuare sunt prezentate prevederile acesteia, aşa cum au fost gândite de guvernanţi.

Definiţii

zilier – persoana fizică, care are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii;

beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – persoana juridică pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional;

registrul de evidenţă a zilierilor – registrul cu regim special întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor.

Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.

 

Cine şi cât timp

1.      Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

2.      Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore,  respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

3.      Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani.

4.      Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

5.      Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitatea în beneficiul unui terţ.

 

Cine ce face

Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului din lege. Registrul de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului;

b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;

d) să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii şi drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii;

e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită;

f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.

 

Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

 

Cât se poate câştiga

1.      Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, dar cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor, de către zilier şi de beneficiar.

2.      Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.

 

Protecţia socială

Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.

Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.

Zilierul care se angajează la prestarea muncii în baza prezentei legi se presupune că este apt pentru prestarea acelei munci.

Zilierul are dreptul să beneficieze de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii.

 

Domenii unde se pot angaja zilieri

Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii:

a) agricultură;
b) vânătoare şi pescuit;
c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
d) piscicultură şi acvacultură;
e) pomicultură şi viticultură;
f) apicultură;
g) zootehnie;
h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale,
publicitate, activităţi cu caracter cultural;
i) manipulări de mărfuri;
j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.

No comment!

One Response to Zilierii au o lege …

  1. […] de Muncă Constanţa anunţă agenţii economici interesaţi de achiziţionarea registrului zilieri conform legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri că acestea se […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: